TraCuuVanBan
Minimize

Cơ quan ban hành:

Loại văn bản:

Lĩnh vực:

Năm ban hành:

Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 30

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 12/2012/NĐ-CP3/1/2012 Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
2 05/2012/TT-BNG11/12/2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
3 93/2009/NĐ-CP10/22/2009 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
4 07/2010/TT-BKH3/30/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
5 109/2007/TT-BTC9/10/2007 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước
6 225/2010/TT-BTC12/31/2010 Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
7 04/2015/TT-BCA1/5/2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
8 47/2014/QH136/16/2014 LUẬT: Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
9 58/2001/NĐ-CP8/24/2001 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
10 31/2009/NĐ-CP4/1/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
11 07/2010/TT-BCA2/5/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
12 76/2010/QĐ-TTg11/30/2010 Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
13 102/2013/NĐ-CP9/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
14 03/2014/TT-BLĐTBXH1/20/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
15 75/2014/NĐ-CP7/28/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
16 16/2015/TT-BLĐTBXH4/22/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
17 113/2014/NĐ-CP11/26/2014 Về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật
18 07/2015/TT-BTP6/15/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
19 46/NQ-CP6/18/2015 Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
20 39/NQ-CP6/1/2015 Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút
21 99/NQ-CP12/29/2014 Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan
22 40/2013/QĐ-TTg7/10/2013 Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017
23 13231/BTC-TCT9/18/2009 Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chính phủ
24 4994/VPCP-KTTH7/23/2009 Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
25 23/2008/QH1211/13/2008 Về giao thông đường bộ
26 15/2014/TT-BCA4/4/2014 Quy định về đăng ký xe và biểu mẫu
27 190/2012/TT-BTC11/9/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
28 1225/11/2002 aa
29 121/11/2008 aaad
30 123/1/2012 pohan